dievca
chlapec

Praktická škola

Praktická škola je určená pre dievčatá a chlapcov, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B.

Vzdelávanie v praktickej škole je trojročné. Jej úlohou je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti.

Profilujúce voliteľné predmety sú v našej škole zamerané na:

  • Pomocné práce v kuchyni
  • Pestovateľské práce


V praktickej škole sa žiaci tiež učia všeobecno-vzdelávacie predmety a odborno-praktické predmety, ako sú rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.

Po úspešnom ukončení praktickej školy žiak získa vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy. Žiaci môžu získané vedomosti a manuálne zručnosti uplatniť v chránených pracoviskách.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.