dievca
chlapec

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí so špeciálno-pedagogickými potrebami v predškolskom veku. Materská škola je pre dieťa nezastupiteľná z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia si reči, socializácie a rozvoja viacerých oblastí.

V pedagogickom pôsobení sa podporuje rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

ŠMŠ spája vo svojom pôsobení výchovné, sociálne a diagnostické poslanie.

  • Výchovné poslanie kladie dôraz na rozvoj reči, myslenia, utvárania záujmu o hru, o učenie a o primerané zručnosti.
  • Sociálne poslanie  má výrazný podiel na utváraní návykov správania, disciplíny a spolunažívania detí, ako i hygienických a sebaobslužných návykov. Uplatňuje sa výrazný individuálny prístup k dieťaťu.
  • Na základe predbežného  diagnostikovania  detí sa môže urobiť pedagogická prognóza s návrhom na zaradenie dieťaťa do príslušného typu školy alebo zariadenia.


Na diagnostikovaní sa podieľa i školský psychológ, ktorý dieťa sleduje počas celého pobytu v materskej škole.

Cieľom ŠMŠ je zabezpečiť:

  • všestranný a harmonický vývoj dieťaťa
  • rozvoj individuality dieťaťa
  • zabezpečiť pocit bezpečia a spokojnosti dieťaťa
  • podporu rodičov a ich odbremenenie počas špeciálnej výchovy
  • osvojenie si každodenných praktických schopností a zručností.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.