dievca
chlapec

Špeciálna základná škola

Do špeciálnej základnej školy sú prijatí žiaci s mentálnym postihnutím na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Podnet na prijatie môže dať zákonný zástupca dieťaťa, základná škola, ktorú dieťa navštevuje, psychológ, špeciálny pedagóg, pediater alebo odborný lekár.

Do špeciálnej základnej školy prijímame žiakov, ktorí pre svoju úroveň rozumových schopností nie sú schopní zvládnuť učivo predpísané učebnými osnovami základnej školy, sú v ZŠ dlhodobo neúspešní a neprospievajú.

Vzdelávanie podľa variantu A
Cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvoj individuálnych schopností tak, aby si žiaci:

  • osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu
  • aby si vedeli vytvoriť správne postoje a vzťahy k sebe samým, ostatným ľuďom a životnému prostrediu
  • aby boli pripravení na praktický život a mohli sa prirodzene integrovať do spoločnosti.


Učivo v špeciálnej základnej škole je svojim obsahom i rozsahom redukované s prihliadnutím na cieľ výchovy vzdelávania v ŠZŠ.

Vzdelávanie podľa variantu B
Žiaci, ktorí nie sú schopní osvojiť si učivo predpísané učebnými osnovami variantu A sú po odbornom zhodnotení vzdelávaní podľa variantu B.
Organizačne sa člení na štyri stupne: nižší, stredný, vyšší a pracovný, ktoré umožňujú pedagógom pracovať podľa jeho schopností individuálnym tempom. Výchovno-vzdelávacie ciele sú zamerané na všestranný rozvoj žiaka prostredníctvom zmyslovej, rozumovej, estetickej, telesnej a pracovnej výchovy. Celým výchovno-vyučovacím procesom sa prelína výchova reči.
Vzdelávanie podľa variantu B trvá 10 rokov. Po úspešnom ukončení žiaci môžu pokračovať v štúdiu v Praktickej škole.

Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu
Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v ŠZŠ vzdelávajú tí žiaci vzdelávaní podľa variantu A alebo variantu B, ktorí nie sú schopní osvojiť si učivo predpísané učebnými osnovami v danom ročníku a predmete a teda môžu byť vzdelávaní podľa IVP. Tento vychádza zo schopností žiaka a jeho už osvojených vedomostí. Môže byť vypracovaný v jednom i vo viacerých predmetoch. Vypracúva sa na 3 mesiace.

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.