dievca
chlapec

Žiaci s autizmom

Autizmus je pervazívna vývinová porucha (zasahujúca celkový vývin dieťaťa) prejavujúca sa poruchami v oblastiach komunikácie, sociálnych vzťahov a predstavivosti.

Autizmus je trvalý stav, ktorý je dnes z medicínskeho hľadiska neliečiteľný. Dieťa s autizmom možno výrazne ovplyvňovať špeciálno-pedagogickým pôsobením - edukačnými metódami. Cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti), ktorá mu umožní využívať všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky pre úspešný a plnohodnotný život.

Metód, ktoré ovplyvňujú vývin autistického dieťaťa je v súčasnosti už viacero. Jednou z nich je aj americká metóda TEACCH (Teaching and Education of Autistic and Communication for Handicapped Children) - celoživotný komplexný program pôsobenia na deti s autizmom. Práve z nej čerpal tím odborníkov pri zakladaní prvej experimentálnej autistickej triedy na našej škole pred viac ako pätnástimi rokmi. Je to metóda, ktorá sama o sebe aplikuje mnoho rozličných prístupov k autizmu.

Žiaci s autizmom sú v našej škole vzdelávaní v štruktúrovaných triedach podľa individuálnych vzdelávacích programov, ktoré im pedagógovia vzhľadom na možnosti a schopnosti dieťaťa vypracúvajú vždy na 3 mesiace.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.